Инспектори у јануару обавили 1.139 контрола

Одјељење за инспекцијске послове је током јануара обавило укупно 1.139 инспекцијских надзора. Због утврђених неправилности, издали су 40 прекршајних налога којим су изречене новчане казне у укупном износу од 41.000 КМ.

Инспекција за храну је у области производње и промета хране извршила укупно 91 инспекцијски надзор, током којег је издала пет прекршајних налога.
У области промета роба и услуга, тржишни инспектори су у обављених 86 контрола издали 11 прекршајних налога којим су изречене новчане казне у укупном износу од 7.700 КМ (неиздавање фискалних рачуна, невођење пословне евиденције, недекларисање робе).

Инспекција рада је у области рада и заштите на раду извршила укупно 48 инспекцијских надзора. Затечено је шест непријављених радника код послодавца због чега су издати прекршајни налози.

Пољопривредна инспекција је обавила 73 надзора, а водна инспекција 71 од којих се највећи број контрола односио на заштиту вода и уређење водотока.

У области здравствене заштите животиња и ветеринарске дјелатности, ветеринарска инспекција је извршила укупно 221 инспекцијских надзора.

Саобраћајни инспектори, области јавних путева и друмског саобараћаја, протеклог мјесеца имали су 233 контроле.

Урбанистичко-грађевинска инспекција је у области просторног уређења и грађења извршила укупно 147 инспекцијских надзора. Због утврђених неправилности, издали су пет прекршајних налога и донијели три рјешења о рушењу објеката и једно рјешење о рушењу због изградње супротно издатој грађевинској дозволи.

Еколошка инспекција је извршила 50 надзора, а здравствена у области санитарне заштите обавила је 119 инспекцијских надзора.

Извјештај о раду градске инспекције у јануару 2018. године можете погледати овдје.


Материјал преузет са званичног сајта Града Бања Лука - www.banjaluka.rs.ba