• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Бања Лука - град са повољним пословним окружењем

Уређење грађевинског земљишта


Ефекти помоћи привредницима

Водич за инвеститоре

План капиталних инвестиција Града Бања Лука

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Привреда
Привреда PDF верзија   Верзија за штампу

Посљедњих година на нивоу локалне заједнице остварени су значајни резултати с аспекта стварања повољнијег амбијента за привредни развој, реструктурирање привреде и инвестициона улагања, од којих сe нарочито истичу сљедећи:

• Скупштина града Бање Луке продужила је новембра 2015. године плански период важења Стратегије развоја града за период од 2007. до 2015. године, до 31.12.2019. године, с  циљем реализације планираних и започетих пројеката. У оквиру усвојене Стратегије дефинисано је 195 пројеката укупне вриједности од 1 милијарде 977 милиона КМ.

С циљем унапређења функционисања комуналних предузећа, у Бањој Луци су реализовани или је у току етапна реализација значајних пројеката:
- Јануара 2016. године завршена реализација пројекта „Градски систем водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у Бањој Луци“, вриједан 20,04 милиона евра, у чијем финансирању су учествовали Град Бања Лука, кредит KfW банке те донаторска средства Владе Савезне Републике Њемачке и Европске уније из IPA фондова. Пројекат је обухватио реконструкцију водоводне мреже у насељима Кочићев вијенац и Чаире (14,85 km водоводне мреже), изградњу секундарне мреже у дужини од 16 km у  насељима Туњице и Шарговац, изградњу примарних колектора и секундарне мреже лијевом и десном обалом Врабаса од Карановца до Новоселије и дионице главног градског колектора од Психијатријске клинике до Ребровачког моста.
- Децембра 2014. године завршена је прва, од три фазе изградње Централног градског гробља у Врбањи, која је отпочела 2008. године и у коју је уложено 17,1 милион КМ кредитних средстава. По окончању прве фазе, обезбијеђен је капацитет погребне дјелатности од око 4.200 мјеста (цијели пројекат 24.800 гробних мјеста).
- Крајем 2014. године „Топлана“ а.д. Бања Лука ставила је у функцију двије новоизграђене периферне котловнице на дрвну сјечку у насељима Старчевица и Кочићев вијенац, укупне снаге 16 MW, чиме је знатно побољшан квалитет гријања, уз знатне уштеде на утрошку мазута. Марта 2016. године Надзорни одбор „Топлане“ усвојио је План финансијског реструктурирања „Топлана“ а.д. Бања Лука и Програма мјера и активности на реализацији Плана финансијског реструктурирања, које је урадио Економски институт Бања Лука.
- Након што је 2010. године окончана прва фаза реализације Пројекта управљања чврстим отпадом, на основу Супсидијарног кредитног споразума о преносу дијела кредита Свјетске банке-Међународне банке за обнову и развој, отпочела је реализација друге фазе, у оквиру које је у Регионалној депонији у Рамићима завршена изградња радног платоа и лагуне оборинских вода и започела изградња прве санитарне ћелије и постројења за реверзну осмозу, уз набавку потребне опреме.

Реализоване су бројне активности на унапређењу и развоју туризма, подизању и јачању предузетништва и унапређењу пољопривредне дјелатности, нарочито с аспекта руралног развоја, реализовани пројекти изградње Аква центра-воденог парка у насељу Борик и комплекса Олимпијског базена, а априла 2016. године започеле су активности на изградњи туристичког комплекса Ада површине око два хектара, на подручју ушћа Врбање у Врбас.
-Крајем 2003. године Скупштина Града је основала Туристичку организацију града Бање Луке и Градску развојну агенцију, које од 2004. године доносе и реализују своје програме рада. Програмски су редефинисани задаци и улога Центра за развој и унапређење села (унапријеђен развој фаворизованих пољопривредних области, као и развој комуналне инфраструктуре села, уз повећана улагања из буџета града за развој примарне пољопривредне производње).
-Градска развојна агенција почев од 2007. године додјељује кредите за подстицање развоја предузетничке дјелатности.

У сврху покретања нових производних капацитета и пословних активности, проширења и модернизације постојећих пословних капацитета, отварања нових радних мјеста, увођења нових технологија, подстицања извозних програма и освајања нових тржишта, Градска управа обезбјеђује средства у буџету Града, која се додјељују предузетницима у складу с Програмом подстицаја.
 
Почетком 2005. године стављене су у функцију двије пријемне канцеларије, једна за потребе Одјељења за просторно уређење (увид у регулациони план, упутства за комплетирање захтјева, висина трошкова уређења грађевинског земљишта и друге информације), а друга за потребе Одјељења за привреду „Информативни бизнис центар“ (упутства за прибављање одобрења за обављање дјелатности предузећа и самосталних предузетника, поступак регистрације предузећа, претварање пољопривредног земљишта у грађевинско и друге информације).

Осим мјера, које предузима Влада Републике Српске, с циљем подршке развоју привредних субјеката и предузетника (растерећење привредника који извршавају лон послове у погледу ослобађања од обавезе осигуравања увоза кроз банкарску гаранцију, царинске олакшице за увоз репроматеријала, који је произведен у земљама изван ЕУ и др.), Народна скупштина РС усвојила је 2013. године сет закона за провођење реформе пословне регистрације, према којима АПИФ представља централну институцију једношалтерског система регистрације, који је у примјени од 1. јануара 2014. године. У складу с тим, АПИФ у року од три дана завршава све процедуре и клијенту предаје рјешење о регистрацији. Поред скраћења периода регистрације фирме са садашња 23 на три дана, смањени су и трошкови регистрације са 1.300 КМ на 350 КМ. Тиме је омогућена и израда бонитета фирми.

Октобра 2013. године започела је реализација Пројекта пререгистрације пољопривредних газдинстава и класификација на комерцијална и некомерцијална, чиме се стварају услови за развој комерцијалне пољопривредне производње.
У оквиру мјера и активности Града Бања Лука, децембра 2013. године усвојене су измјене и допуне Одлуке о комуналним таксама, које подразумијавају одређена умањења такси (смањене су комуналне таксе за истицање пословног имена за привредна друштва и самосталне радње из области индустрије и грађевинарства, а поред тога, од плаћања ове комуналне таксе ослобођени су привредници, који први пут покрећу дјелатност, и то: привредна друштва из области индустрије и грађевинарства, све трговинске радње и угоститељски објекти, изузев одређених категорија, као и сви предузетници, који у својству самосталног занимања обављају остале дјелатности).

• Реализација Програма мјера подршке за развој предузетничке инфраструктуре

Априла 2015. године основана је Пословна зона "Рамићи-Бања Лука", као вид предузетничке инфраструктуре од посебног значаја за стварање повољног и стимулативног пословног окружења.
У просторима комплекса бивше „Ваљаонице ХВТ-а“ у Рамићима послују три закупца. Током 2014. и 2015. године извршена је продаја 11 парцела у оквиру комплекса бивше „Ваљаонице ХВТ“, с циљем изградње производно-складишних објеката.
Током 2016. године Град Бања Лука уложио је у изградњу инфраструктуре два милиона КМ (изградња саобраћајница, оборинске и фекалне канализације и изградња дистрибутивног цјевовода). Десет инвеститора укупно је уложило у 2016. години пет милиона КМ. Значајнији инвестициони радови у оквиру Пословне зоне „Рамићи-Бања Лука“ у 2016. години су:
-„Sepl“ д.о.о. (у току изградња објекта производне хале);
-„Tri best“ д.о.о. (изграђени бетонски темељи за анкерисање металне конструкције стубова);
-„Messer BH Gas“ д.о.о. (започела изградња производне хале) и
-„Nora plast“ д.о.о. и „ Elas“ д.о.о. (земљани радови и навлачење тампона).

Релативно ниска цијена рада и смањење привредницима такси и других дажбина требало би да створи повољнији амбијент за привлачење и долазак инвеститора на ово подручје, уз вишеструке позитивне ефекте у смислу отварања нових радних мјеста, оснивања микро и малих предузећа, пораст домаћег бруто производа и пораст прихода у буџету Града.

Градска управа града Бањa Лукa © 2008