• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Бања Лука - град са повољним пословним окружењем

Уређење грађевинског земљишта


Ефекти помоћи привредницима

Водич за инвеститоре

План капиталних инвестиција Града Бања Лука

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Привреда / Подстицаји
Подстицаји PDF верзија   Верзија за штампу

 

Подстицаји - табеларни преглед

 

Програм кориштења подстицајних средстава у функцији запошљавања за 2017. годину

 

 

У буџету Града Бања Лука за 2017. годину предвиђена су и средства за сљедеће пројекте:

Давање гаранција за мала и средња предузећа - Гарантни фонд у 2017. години
Нису планирана средства за 2017. годину у буџету града Бањалука за Гарантни фонд,  јер постоји довољно гарантног портфолија преосталог од претходне године.
Корисници: Привредна друштва и предузетници
Очекивани ефекти: Издавање око 20 гаранција, чиме би се повећао број реализованих кредита за развој МСП, а тиме повећала улагања у производњу, број новозапослених и приходи у буџету Града.

Субвенција камата на кредите за које се издају гаранције Гарантном фонду у 2017. години
Висина средстава: 20.000,00 КМ
Корисници: Привредна друштва и предузетници
Очекивани ефекти: Повећан број реализованих кредита за око 10 корисника, већа ликвидност предузећа, појачан интерес за улагања у развој, повећан број запослених, већи  приходи у буџету Града.

Програм мјера подршке за предузетнике, који улазе у Пословну зону „Рамићи“, односно активности на реализацији друге фазе ПЗ „Рамићи“
Висина средстава: 885.000,00 КМ
Корисници: Инвеститори који улазе у Пословну зону „Рамићи“
Очекивани ефекти: Повећан број привредних друштава и предузетника, повећан број домаћих и страних инвеститора, повећан број нових радних мјеста... (више)

Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде за 2017. годину
Висина средстава:  800.000,00 КМ
Подстицајна средства ће се реализовати суфинансирањем пројеката у пољопривредној производњи, за набавку материјала, опреме и пољопривредне механизације. Пружањем оваквог вида подршке, стварају се предуслови за јачање пољопривредног сектора, стварање тржишно оријентисаних произвођача, повећање њихове конкурентности и смањење стопе незапослености.
Буџетом Града за 2016. годину  за наведене намјене планирана су средства у износу од 750.000 КМ, при чему је подстицаје остварило - 295 кандидата, одустало - 67 кандидата, одбијено -19 кандидата, те је укупно пласирано 705.911,85 КМ.

Подршка развоју пољопривреде кроз субвенције за привођење земљишта култури (планирано за ову намјену у буџету Града Бања Лука за  2017. годину 250.000,00 КМ)
На основу прикупљених средстава од накнада за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредно, сваке године се расписује јавни оглас за избор најповољнијих пројеката заштите и уређења пољопривредног земљишта. Пристигле апликације разматра Комисија за избор најповољнијих пројеката заштите и уређења пољопривредног земљишта на подручју града Бање Луке, која у складу са претходно дефинисаним критеријумима врши рангирање и одабир пројеката, а у складу са Правилником о расподјели средстава прикупљених од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе („Сл.гласник града Бањалука“, бр. 8/16 и 20/16).
Буџетом Града за 2016. годину  за наведене намјене планирана су средства у износу од 200.000 КМ на ставци „привођење земљишта култури“, а на бази прикупљених средстава по основу накнаде за кориштење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у 2015. години. Иста су Ребалансом буџета за 2016. годину повећана и износила 324.513,00 КМ.  Реализована су средства у укупном износу од  324.355,00 КМ са 134 кандидата, односно пољопривредним газдинством у 24 мјесне заједнице.

Смањење комуналних такси
До измјена и допуна Одлуке о комуналним таксама дошло је усљед иницијатава привредника, који послују на подручју града Бање Луке, а након што су извршили анализу ефеката: Одјељење за привреду, Одјељење за просторно уређење, Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја и Привредна комора РС. Измјенама наведене Одлуке из децембра 2013. године смањене су комуналне таксе за истицање пословног имена за привредна друштва и самосталне радње из области индустрије и грађевинарства, а поред тога, од плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена ослобађају се привредници, који први пут покрећу привредну или услужну дјелатност (с примјеном од 01.01.2014. године) и то: привредна друштва из области индустрије, привредна друштва из области грађевинарства, све трговинске радње и угоститељски објекти, изузев одређених категорија, као и сви предузетници, који у својству самосталног занимања обављају остале дјелатности, док је за дјелатности апотеке и златарске дјелатности повећан износ комуналне таксе.

Скупштина града Бања Лука је на 13. сједници, одржаној 20.07. и 21.07.2017. године, донијела Одлуку о измјени и допуни Одлуке о градским административним таксама („Сл. гласник града Бања Лука“, бр. 26/17) гдје су предвиђене одређене повластице код плаћања административних такси, у смислу да су физичка лица која први пут подносе захтјев за издавање рјешења о регистрацији предузетничке дјелатности ослобођена од плаћања градске административне таксе.

Детаљније погледајте: Одлука о измјени и допуни Одлуке о градским административним таксама („Сл. гласник Града Бања Лука“, бр. 26/17)

Олакшице при плаћању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте
Инвеститорима за изградњу пословних објеката производне и занатске намјене и за остале пословне објекте Одлуком о уређењу простора  и грађевинском земљишту (Сл.гл. Града Бања Лука бр. 15/14 и 8/15 ) омогућено је плаћање накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте у ратама, уз претходно обезбјеђење инструмената плаћања: гаранција банке, за правна и физичка лица, на сљедећи начин:
40 %, у року од 8 дана од дана закључења уговора,
60 %, на одгођено плаћање, и то:
- за изградњу пословних објеката производне и занатске намјене максимално до 24 једнаке  мјесечне  рате са одложеним плаћањем  6 мјесеци од дана закључења уговора.
- за изградњу осталих пословних објеката, изузев привремених, максимално до 12 једнаких мјесечних рата са одложеним плаћањем 6 мјесеци од дана закључења уговора
Одлука о уређењу простора  и грађевинском земљишту (Сл.гл.Града Бања Лука бр. 15/14 ) -  чл. 24. став 1 тач. в ) и г)  и  Одлука о измјени и допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту (Сл.гл.Града Бања Лука  8/15 ) - члан 5. став 4 и 5.
Како гласи члан 24 став 1. тач. в ) и г) након усвојене Одлуке о измјени и допуни Одлуке о уређењу простора  и грађевинском земљишту (Сл.гл. Града Бања Лука бр. 8/15 ) ради прегледности можете  погледати овдје.
Олакшице при изградњи производних погона и готовинском плаћању одређене су Одлуком о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта (члан 8. и 9.):

Члан 8.
Накнада за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, израчуната у складу са одредбама Закона, Правилника и одредбама ове и Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту, умањиће се за додатних 20 %, уколико се изградња и легализација односи на производне објекте.

Члан 9.
Уколико се инвеститор одлучи да обрачунате накнаде за изградњу и легализацију, изузимајући накнаде за легализацију које се обрачунавају у фиксном износу, уплати готовински одједном, попуст на обрачунати износ накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, односно разлику накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта у ситуацији када је инвеститор са Градом закључио уговор у смислу члана 78. Закона о уређењу простора и грађењу, износи:
а) за индивидуални стамбени и стамбено-пословни објекат, колективни стамбени и стамбено-пословни објекат, помоћни објекат и јавне гараже  - 25 %
б) за пословни објекат -30 %.
Инвеститор који оствари попуст из чл. 8. и 9. Одлуке, приликом промјене намјене обавезан је платити разлику до пуног износа накнаде са попустом за нову намјену.

Ослобађање плаћање комуналних такси за привредна друштва у првој години од свог оснивања
Скупштина града Бања Лука је на 15. сједници, одржаној 28.11-03.12.2013. године, донијела Одлуку о измјени, допуни Одлуке о комуналним таксама (Сл. гласник Града Бања Лука, бр. 26/13) гдје су предвиђене одређене повластице код плаћања комуналних такси, у смислу да су у првој години од свог оснивања ослобођена привредна друштва из области индустрије, грађевинарства, све трговинске радње, сви угоститељски објекти (осим ноћних клубова, ноћних барова, диско барова и дискотека), као и сви остали предузетници који у својству самосталног занимања обављају остале дјелатности.

Погледајте: Одлука о измјени и допуни одлуке о комуналним таксама (Службени гласник Града Бања Лука, бр. 26/13)
Инвестиционе подстицаје на нивоу Републике Српске погледајте овдје...

Ажурирано: новембар 2017. године

Градска управа града Бањa Лукa © 2008