• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Градоначелник / Надлежности / Градоначелникове надлежности
Градоначелникове надлежности PDF верзија   Верзија за штампу

Надлежности градоначелника су и сљедеће:
- предлаже Статут Града,
- предлаже одлуке Скупштини,
- израђује нацрт и подноси Скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући и кориштење јавног земљишта,
- обавјештава Скупштину о свим питањима која се тичу Града, његових права и обавеза,
- извршава законе и друге прописе Републике чије је извршење повјерено Граду,
- доноси одлуку о оснивању Градске управе,
- доноси правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Градске управе,
- доноси план цивилне заштите Градске управе,
- реализује сарадњу Градске управе са општинама, градовима, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине Града и њених одговарајућих радних тијела,
- даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач град,
- подноси извјештај Скупштину о свом раду, и о раду градске управе,
- покреће иницијативу за обустављање од извршења прописа Скупштине Града, општег или појединачног акта, ако сматра да је супротан Уставу и закону,
- закљчује уговоре у име Града, у складу са актима Скупштине Града,
- рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења Градске управе, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
- одговоран је за законитост свих аката које предлаже Скупштини Града,
- доноси одлуку о располагању новчаним средствима на начин утврђен статутом,
- обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Града,

Градска управа града Бањa Лукa © 2008