• slideshow_2
 • slideshow_3
 • slideshow_4

Водич за инвеститоре

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Сервиси / Издавање лиценце превозника, лиценце за возило и легитимације за возача такси возила
Сервис

Издавање лиценце превозника, лиценце за возило и легитимације за возача такси возила (ГУБЛ-УС-06/06)

Надлежни орган

Одјељење за саобраћај и путеве

Како и гдје

Потребно је испунити и предати образац Захтјев за издавање лиценце превозника, лиценце за возило и легитимације за возача такси возила (код документа ГУБЛ-ОБ-06/06). Образац можете преузети у згради Градске управе (адреса: Трг српских владара 1), испред Пријемне канцеларије, или преузети овдjе исти документ у електронској форми (download-ати).

Испуњен образац и пратећи документи се предају у Пријемнoj канцеларији, на шалтерима 1 или 2. 

Потребан образац

download Захтјев за издавање лиценце превозника, лиценце за возило и легитимације за возача такси возила (ГУБЛ-ОБ-06/06)

Неопходни документи

1. За издавање лиценце превозника  „Б“ „Ц“ или „Е“ потребно је приложити

1.1. Доказ о регистрацији дјелатности превоза лица или ствари-рјешење суда или надлежног органа Града;

1.2. Овјерену фотокопију саобраћајне дозволе (и уговор о лизингу за возило које се користи по овом основу), потврду о исправности и опремљености возила за превоз лица или ствари-за сва возила којим се врши наведени превоз;

1.3. Доказ о пријави запослених возача, који испуњавају услове из члана 8. става 1. и 2. Закона (возачка дозвола, диплома или свједочанство), а за теретна возила чија укупна маса прелази 3,5 т ;

1.4. Доказ о обезбјеђеном паркингу за возила који није дио јавне површине (посједовни лист или уговор о закупу);

1.5. Доказ о запослењу једног дипломираног инжењера саобраћаја, смјер друмски саобраћај, на најмање 20 моторних возила којим се врши превоз лица/ствари;

1.6. Доказ о уплаћеној накнади за издавање лиценце превозника у износу од 10,00 КМ на рачун Буџета Града Бања Лука, жиро-рачун број 555-007-12034888-60, врста прихода 729124, позив на број 2002170002.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. За издавање лиценце превозника „Д“  за такси превоз потребно је приложити:

2.1. За предузеће: копију рјешења о упису у судски регистар и рјешење надлежног органа Града са регистрованом дјелатношћу такси превоза, а за физичка лица рјешење надлежног органа Града;

2.2. Овјерену фотокопију саобраћајне дозволе (и уговор о лизингу за возило које се користи по овом основу), потврду о исправности и опремљености возила за такси превоз;

2.3. Доказ о пријави запослених возача, који испуњавају услове из члана 8. става 1. и 2. Закона (само за правна лица);

2.4. Доказ о обезбјеђеном паркингу за возила који није дио јавне површине (посједовни лист или уговор о закупу);

2.5. Рјешење надлежног органа јединице локалне самоуправе или акт удружења о распореду на такси стајалиште;

2.6. Доказ о уплаћеној накнади за издавање лиценце превозника у износу од 10,00 КМ на рачун Буџета Града Бања Лука, жиро-рачун број 555-007-12034888-60, врста прихода 729124, позив на број 2002170002.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. За издавање лиценце за возило потребно је приложити:

3.1. Овјерену фотокопију саобраћајне дозволе (и уговор о лизингу за возило које се користи по овом основу);

3.2. Потврду о исправности и опремљености возила за лиценцу (издаје овлаштена станица за технички преглед возила)

3.3. Доказ о уплаћеној накнади за издавање лиценце за возило у износу од 50,00 КМ на рачун Буџета Града Бања Лука:

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ:

 • ПРИМАЛАЦ: Буџет Града Бања Лука-јавни приход
 • БРОЈ ЖИРО РАЧУНА: 555-007-12034888-60
 • ВРСТА ПРИХОДА: 729-124
 • ПОЗИВ НА БРОЈ: 2002170001
 • БУЏЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА:9999999

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. За издавање легитимације за возача такси возила потребно је приложити:

4.1. Овјерену фотокопију дипломе за возача моторног возила ((најмање III степен образовања саобраћајне струке - возач моторних возила или најмање IV степен образовања саобраћајне струке друмског смјера);

4.2. Овјерену копију возачке дозволе;

4.3. Овјерену копију обрасца М-2 (доказ о пријави на ПИО);

4.4. Једну фотографију;

4.5. Доказ о уплати накнаде за издавање легитимације за такси возача у износу од 10,00 КМ уплаћен рачун Буџета Града Бања Лука:

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ:

 • ПРИМАЛАЦ: Буџет Града Бања Лука-јавни приход
 • БРОЈ ЖИРО РАЧУНА: 555-007-12034888-60
 • ВРСТА ПРИХОДА: 729-124
 • ПОЗИВ НА БРОЈ:2002170003
 • БУЏЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА:9999999

Рок за рјешавање предмета

60 дана

Правни основ формалности

- Закон о превозу у друмском саобраћају (Сл. гласник РС, број 111/08) - чланови: 7,9 и 46

- Правилник о издавању лиценци превозника и легитимације за возача моторног возила (Сл. гласник РС, број 32/09) -чланови: 2, 3, 5, 6 и 7. 

- Правилник о издавању лиценце за возило и испуњавању техничко-експлоатационих и еколошких услова за возило којим се врши превоз (Сл. гласник РС, број 32/09)-чланови: 2, 3 и 13.

- Закључак градоначелника о висини новчане накнаде за издавање лиценце превозника и легитимације за возача моторног возила (Сл. гласник града Бања Лука број 11/09), а на основу члана 10. првог наведеног Правилника.

Градска управа града Бањa Лукa © 2008