• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Уплате јавних прихода

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Административна служба / Одјељење за финансије
Одјељење за финансије PDF верзија    Верзија за штампу
Начелник Божана Шљивар
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона 051/244-409
Број факса 051/244-594
E-mail finansije@banjaluka.rs.ba
Божана Шљивар

Надлежности

                                                                  Фотографија начелнице у већој резолуцији

У Одјељењу за финансије израђује се преднацрт, нацрт и приједлог буџета Града, те се обавља контрола намјенског коришћења средстава буџета. У надлежности Одјељења је и сљедеће:

- припрема и израда нацрта годишњег буџета Града;
- припрема и израда приједлога годишњег буџета Града;
- покретање иницијативе и израда Ребаланса буџета Града;
- израда кварталних и, по потреби, мјесечних планова потрошње, у сарадњи са буџетским корисницима;
- праћење прихода и извршење расхода буџета Града Бања Лука;
- управљање и контрола новчаних прилива и одлива средстава;
- контрола правилности и законитости коришћења буџетских средстава;
- праћење остваривања јавних прихода Града;
- усаглашавање евиденције о јавним приходима са банкама и надлежним пореским органима;
- праћење извршења Буџета - по носиоцима и корисницима средстава;
- плаћање обавеза буџетских корисника, прикупљање и систематизација податке о уговорима и реализованим кредитима, донацијама и гаранцијама;
- праћење и сугерисање могућности задужења у складу са законским ограничењима;
- планирање средстава за отплату дуга;
- предузимање активности на инвестирању јавних средстава;
- обављање књиговодственог евидентирања свих финансијских трансакција и пословних промјена, прихода и расхода, средстава обавеза и извора у складу са прописаним класификацијама за све кориснике Буџета града, кроз систем Главне књиге трезора, те вршење књиговодственог евидентирања дуга;
- унос финансијских трансакција у систем трезорског пословања;
- израда периодичних и годишњих финасијских извјештаја о извршењу буџета...

Одсјеци

Одјељење за финансије има четири одсјека:

 

Градска управа града Бањa Лукa © 2008