• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Административна служба / Одјељење за комуналне послове
Одјељење за комуналне послове PDF верзија    Верзија за штампу
Начелник Петар Билчар
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона 051/244-436
Број факса -
E-mail komunalno@banjaluka.rs.ba
Петар Билчар

Надлежности

Фотографија начелника у већој резолуцији

У Одјељењу за комуналне послове, обављају се послови у области организовања и надзора над уређењем и обављањем комуналних дјелатности, те послови у вези са потребама корисника комуналних услуга (јавне расвјете, одређивања назива улица и кућних бројева, одржавања чистоће, заузимања јавних површина, подизање и одржавање зелених површина, кориштење обала и водног простора, снабдијевање водом и топлотном енергијом, уређење гробаља, прекопавање јавних површина, одвођење отпадних и атмосферских вода). У Одјељењу се обављају и сљедећи послови:

- послови из области заједничке комуналне потрошње, изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре у Граду, уређење Градског грађевинског земљишта, а у складу са Одлуком о Градском грађевинском земљишту;
- израда плана капиталних инвестиција за укупне инфраструктурне капацитете у власништву Града Бања Лука;
- утврђивање приоритета пројеката за обнову и развој капацитета комуналних дјелатности и комуналне инфраструктуре, са потребном техничком и финансијском документацијом, изворима и условима финансирања и обезбјеђењу њиховог праћења и реализације;
- припрема и реализација инвестиција развоја капацитета комуналних дјелатности и комуналне инфраструктуре,
припрема техничке документације, прибављање локацисјких услова и одобрења за санацију, адаптацију, реконструкцију или изградњу простора или објеката у својини града за потребе органа града или јавних установа, које се финансирају из буџета или других средстава града и обезбјеђивање реализације тих пројеката;
припремање техничке документације за отклањање посљедица елементарне непогоде и реализација пројеката санације насталих штета на инфраструктури и објектима Града;
- припрема пројектних приједлога из области енергетске ефикасности у сарадњи са другим организационим јединицама у Градској управи Града, градским институцијама, установама и предузећима;
- израда програма, извјештаја и информација о заједничкој и индивидуалној комуналној потрошњи, те уређењу и кориштењу грађевинског земљишта;
- израда рјешења о обрачуну накнада за уређење грађевинског земљишта и једнократне ренте;
- афирмација и промоција енергетске ефикасности у Граду Бања Лука;
- послови хигјеничарске службе;
- послови у вези заузимања јавних површина,
- послови из области екеологије (мониторинг аерозагађења и буке; доношење планских докумената из области заштите животне средине и заштите природе и други послови).

Градска управа града Бањa Лукa © 2008