• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Активности

 

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Административна служба / Одсјек за интерну ревизију
Одсјек за интерну ревизију PDF верзија    Верзија за штампу
Шеф Сандра Станић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона 051/244-491
Број факса 051/212-526
E-mail sandra.stanic@banjaluka.rs.ba
Сандра Станић

Надлежности

У Одсјеку за интерну ревизију, обављају се сљедећи послови:

- припрема оперативних упутства и правилника о интерној ревизији;
- припрема стратешких планова интерне ревизије;
- припрема годишњег плана интерне ревизије - на основу оцјене ризика и усвојеног стратешког плана, те осигуравање његове адекватне имплементације, и надзор над његовим извршавањем;
- обављање свих активности интерне ревизије, од њеног планирања до праћења реализације препорука из извјештаја интерне ревизије;
- утврђивање усклађености са законима, прописима и другом регулативом аката Градске управе;
- анализа, идентификација и процјена ризика по функционалним подручјима буџетских корисника, у циљу подршке руководству у остварењу постављених циљева;
- утврђивање постојања и адекватности процедура за побољшање интерних контрола;
- провјера поступања по усвојеним процедурама, од стране одговорних лица - у циљу економичне, ефикасне и ефективне употребе ресурса;
- иницирање корективних активности - када процедуре, пракса и интерна контрола имају недостатака, или ако је установљено кршење закона, прописа или друге регулативе;
- праћење и оцјена дјелотворности линија комуницирања у функцији ефективности и ефикасности;
- праћење ажурности управног поступка у органима управе и ажурности у поступању органа управе по захтјевима грађана;
- извјештавање руководства ревидиране јединице/процеса и Градоначелника о обављеној ревизији - у виду сажетог и јасног писаног извјештаја, и праћење реализације препорука;
- имплементирање програма ревизије - у свим процесима/фазама ревизије;
- сарадња са Главном службом за ревизију јавног сектора Републике Српске, у смислу координирања рада приликом екстерне ревизије, те размјене извјештаја, документације и мишљења;
- сарадња са Министарством финансија, Савезом рачуновођа и ревизора - код израде упутстава и рјешавања других питања...

ааа

Градска управа града Бањa Лукa © 2008