• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Административна служба / Одсјек за правна питања и прописе
Одсјек за правна питања и прописе PDF верзија    Верзија за штампу
Шеф Наташа Вукмировић
Адреса Трг српских владара 1
Број телефона 051/244-489
Број факса 051/244-526
E-mail pravna.pitanja@banjaluka.rs.ba
Наташа Вукмировић

Надлежности

У Одсјеку за правна питања и прописе се обављају послови у поступку заштите права и интереса Града и припремају изјашњења у вези са наведеним пословима и непосредно сарађује са Правобранилаштвом Републике Српске. У надлежности Одсјека су и сљедећи послови:

- обављање управно-правних послова из имовинско-правних односа и заштите имовине и имовинских интереса Града из надлежности Града;
- послови заступања Града у поступцима у којима Град не заступа Правобранилаштво Републике Српске;
- припремање другостепених рјешења из надлежности градоначелника;
- припрема изјашњења на тужбу у управном спору који се води против аката градоначелника;
- припрема уговора из правне и имовинско-правне области које у име Града, закључује градоначлелник;
- предлагање покретања поступка за оцјену уставности и законитости закона и других прописа пред Уставним судом Републике Српске;
- праћење прописа из различитих области права и предлагање покретања иницијативе за измјене и допуне закона, подзаконских аката и општих аката Града.

Градска управа града Бањa Лукa © 2008