• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Важно

Центар за обавјештавање  121
Полиција 122
Ватрогасци 123
Хитна помоћ 124

У случају опасности...

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Административна служба / Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице
Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице PDF верзија    Верзија за штампу
Шеф Младен Ћућун
Адреса Видовданска бб (Пословни центар "Крајина"), Бања Лука
Број телефона 051/244-443
Број факса 051/244-560
E-mail civilna.zastita@banjaluka.rs.ba
Младен Ћућун

Надлежности

Планирање и мјере цивилне заштите обухватају сљедеће:

- припрема и израда програма развоја цивилне заштите у систему заштите и спасавања града;
- припрема и израда процјене угрожености од елементарне непогоде и друге несреће на подручју града;
- припрема и израда плана заштите  и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће града;
- организује систем осматрања, обавјештавања и узбуњивања на подручју града;
- припрема и реализује план јавних набавки за потребе Одсјека;
- припрема одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите у систему заштите и спасавања и друга нормативна акта из надлежности Одсјека;
- израда анализа, информација и извјештаја из области цивилне заштите за потребе надлежних органа;
- организовање, опремање, обука и оспособљавање свих структура цивилне заштите града;
- праћење стања припрема и организованости цивилне заштите у граду;
- праћење стања и начина коришћења јавних склоништа у граду;
- организује и координира спровођење мјера и задатака цивилне заштите у систему заштите и спасавања;
- вођење евиденције припадника јединица и тимова цивилне заштите и материјално-техничких средстава, и њихов распоред у цивилној заштити;
- врши набавку средстава и опреме за заштиту и спасавање за потребе јединица и тимова цивилне заштите и грађана и води бригу о њиховој исправности, чувању и употреби;
- сарадња са субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање на подручју града;
- организовање дежурства у Одсјеку;
- организовање и опслуживање Градског штаба за ванредне ситуације.

Противпожарну заштиту проводи Професионална територијална ватрогасна јединица која је у саставу Одсјека, и извршава сљедеће задатке:

- учествује у гашењу пожара, и спасавању људи и имовине угрожене пожаром, и у другим елементарним непогодама на подручју Града, изван Града по одобрењу Градоначелника;
- води прописану евиденцију о интервенцијама на пожарима,и елементарним непогодама и другим интервенцијама;
- доноси план и програм стручног оспособљавања и усавршавања ватрогасаца и организује провјеру стручног знања ватрогасаца;
- припрема планове и програме заштите од пожара, стара се о њиховој реализацији;
- предлаже план опремања материјално-техничким средствима и опремом ватрогасне јединице;
- остварује непосредну сарадњу са привредним друштвима са повећаним ризиком угрожености од пожара у спровођењу мјера заштите од пожара, и реализације оперативно техничких планова гашења пожара;
- врши контролу спровођења превентивних мјера заштите од пожара код субјеката система заштите од пожара;
- пружа стручну помоћ ватрогасним друштвима.

Градска управа града Бањa Лукa © 2008